divendres, 16 de febrer de 2018

Resum del mes de gener de 2018

El cens de gener ha oferit bons resultats per als ànecs, amb xifres molt altes de cullerot (870 exemplars) que és l'única espècie que sembla ha esdevingut abundant a l'hivern a l'estany, on s'han concentrat prop d'un 80% dels cullerots detectats aquests hivern a tota la província de Lleida. Per contra els 620 ànecs collverd del cens de gener (amb un màxim mensual poc superior de 712 exemplars) han suposat només un 11% del total. Bons nombres també per al xarxet (màxim de 374 ocells), amb nombres molt fluctuants entre anys. Dades destacables són la presència de 3 xibecs, 4 morells de plomall i 38 morells cap-roig, conjunt d'espècie, que tot i que escasses, han presentat a l'estany d'Ivars i Vila-sana aproximadament el 30% del total d'efectius lleidatans.

Per contra, nombres preocupantment baixos són els de polla d'aigua, que sembla reduir la seva població a l'estany de dia en dia, i en menor mesura de polla blava i fotja. Els ardeids tampoc han resultat ser especialment abundants, amb com a cosa més destacable 10 agrons blancs a la joca de l'estany. Per contra ni un sol esplugabous, com darrerament ve essent habitual a l'estany. lünic fet destacable és l'observació un sol dia d'un bitó.

Si són dignes d'esmentar però els nombre de gavines, amb 3170 gavines riallers i 1465 gavians argentats a la joca, fet que posa de manifest que tot i alimentar-se lluny de l'estany al capvespre s'hi concentren a dormir la pràctica totalitat d'ocells lleidatans. com ve essent habitual el punt de raresa el posen l'observació d'una gavina menuda i un mínim d'una gavina cendrosa. Entre les especies a destacar, una de les més significatives ha estat l'arpella, amb 147 ocells ajocant-se a l'estany, xifra mai assolida en cap any precedent i que denota el for increment que ha viscut, els darrers anys, aquesta espècie a la plana de Lleida.

Màxims del mes de gener a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 01/2018
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 1
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 2
Xarxet comú (Anas crecca) 374
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 712
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 870
Ànec griset (Anas strepera) 10
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 3
Morell de cap roig (Aythya ferina) 38
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 4
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 5
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) 1
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 128
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris) 1
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis)
Martinet blanc (Egretta garzetta) 2
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 10
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 11
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 90
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 147
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 5
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 6
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6
Fotja vulgar (Fulica atra) 31
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 300
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago) 10
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 1
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 3170
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus) 1
Gavià fosc (Larus fuscus) 49
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 1465
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 2
Boscaler comú (Locustella luscinioides)
Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
Boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)En tot l'hivern l'única oca detectada a l'Estany d'Ivars i Vila-sana és aquest exemplar present tot l'any. 13/1/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Aquest gener l'ànec collverd a arribat a superar el 700 exemplars a l'Estany d'Ivars i Vila-sana. 29/1/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

Les parelles de cigonya de l'Estany d'Ivars i Vila-sana ja fa dies que defensen el niu davant les passavolants. 13/1/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez


Com els darrers hiverns el blauet ha restat en petit nombre l'Estany d'Ivars i Vila-sana. 29/1/2018. (c) Anna Varea & Joan Rodríguez

divendres, 2 de febrer de 2018

Seguiment de la fauna de l'estany d'Ivars i Vila-sana 2017

EGRELL el 2017 ha continuat realitzant el seguiment de l'avifauna de l'estany d'Ivars i Vila-sana que ve fent des de l'any 2004, just abans de la seva recuperació. Al següent enllaç us podeu descarregar l'informe complet.

Com a coses més destacables esmentar que el 2017 s’ha detectat 5 espècies noves a l’estany, dos d’elles aquàtiques, una parcialment depenent de canyissar i dos forestals. De les cinc només una de les característiques dels medis forestals possiblement reproductora. Així en total des que el 2005 va tornar a començar a entrar aigua a la cubeta de l’estany s’han detectat 256 espècies d’ocells diferents, de les quals 117 estan lligades als medis aquàtics, 31 d’elles amb reproducció probable o segura

A l’època de cria, el 2017 l’espècie més abundant a l’estany d’Ivars i Vila-sana ha estat el gavià argentat, amb 40-60 parelles, seguida del cabussó emplomallat, amb 20-25 parelles. Les tres úniques espècies que han incrementat els efectius de fora continuada els darrers anys ha estat la cigonya, amb 9 parelles el 2017, l’arpella, amb 8 parelles el 2017, i l’esmentat gavià argentat, la cigonya i el gavià argentat força dependents a l’abocador de Castellnou de Seana, i l’arpella un rapinyaire que també caça fora de l’estany. Es a dir que d’entre les 4 espècies més significatives de l’estany 3 depenen de l’exterior. El 2017 hi ha indicis que van criar a l’estany 15 espècies aquàtiques. Val a dir però que aquesta no és una bona xifra doncs els darrers 3 anys es detecta un empobriment de l’estany pel que fa a les espècies aquàtiques (Figura 1). Val a dir que precisament diverses de les especies que han anat desapareixent han estat precisament les més valuoses, que quatre dels cassos a Catalunya només criaven a l’estany d’Ivars i Vila-sana fora del delta de l’Ebre. Aquest és el cas del fumarell carablanc, el cabussó collnegre, la gavina riallera i la gavina capnegra.

Figura 1 Evolució del nombre espècies aquàtiques reproductores a l’estany d’Ivars i Vila-sana

A l’hivern, l’estany acull una mitjana d’uns 1500 ànecs cabussons i fotges, aproximadament el 30% de tots els ànecs cabussons i fotges de la Plana de Lleida. L’espècie més abundant el 2017 va ser l’ànec collverd, amb 820 exemplars, seguida de l’ànec cullerot, amb 459 exemplars. La població hivernal sembla patir oscil·lacions marcades, però en general es detecta una tendència marcada a la disminució del nombre d’ànecs collverds i per contra un moderat increment dels cullerots (Figura 2). Més nombrosos són però encara les gavines riallers (1770 exemplars) i gavians argentats (1316 exemplars), espècies però que només utilitzen l’estany com a zona de descans o joca.

Figura 2: Evolució de l'ànec collverd i l'ànec cullerot a l'hivern a l'estany d'Ivars i Vila-sana

Si estudiem l’evolució de les espècies més característiques de l’antic estany com és el cas de la fotja (Figura 3), veiem que aquesta va irrompre a l’estany amb força tant bon punt va començar a omplir-se l’estany. La tendència, tot i que amb oscil·lacions és la d’esdevenir totalment testimonial.

Figura 3: Evolució del nombre de parelles reproductores i d'exemplars a l'hivern de fotja

Com a conclusions podem afirmar que: 
  • L’estany d’Ivars i Vila-sana és una de les principals zones humides de Catalunya i ella sola acull el 30% de la població d’ànecs, cabussons i fotges de la Plana de Lleida a l’hivern. 
  • Desprès d’una ràpida recolonització de l’estany per part dels ocells aquàtics, l’estany mostra símptomes d’esgotament o pèrdua de valor ecològic, fet que es fa més evident si s’analitza l’evolució de les espècies reproductores o de les espècies més sensibles com la fotja. 
  • Algunes de les espècies més abundants o en progressió a l’estany són espècies “poc” aquàtiques i que depenen de medis com els abocadors, cas del gavià argentat i la cigonya. 
  • Desprès d’uns anys de crisi econòmica i retallades, cal tornar a fer un esforç en la gestió de l’estany per tal de recuperar el seu valor ecològic que permeti el retorn de les espècies més sensibles desaparegudes aquests anys. 
  • Algunes de les causes de l’evolució negativa de les espècies més característiques de l’estany d’Ivars i Vila-sana potser que tingui raons externes, com pot ser la disminució de l’ànec collverd, però en altres cassos les raons són internes, com és la introducció de la carpa (espècie al·lòctona invasora), que ha estat la responsable de la desaparició dels fumarells i cabussons collnegres i la rarificació de la fotja, i es poden corregir amb la gestió, entre la qual trobaríem l’assecament temporal de l’estany.

divendres, 12 de gener de 2018

Resum del mes de desembre de 2017

El mes de desembre ha estat un mes sense gaires variacions, amb un reduït nombre d'espècies fruit de no veure's afectat per períodes migratoris, i amb uns paràmetres molt semblats als dels dos mesos anteriors. Així els ànecs, tant de superfície com capbussadors, han mostrat xifres semblants a les dels mesos previs, superant els primers el miler d'exemplars. En el cas dels ànecs capbussadors destacar la presència dels 11 morells de plomall, ja detectats el mes anterior, i 26 morells cap-roig. La joca de corbs marins ha restat pràcticament inamovible respecte el novembre. En canvi ha acabat per desaparèixer la joca d'esplugabous, que ja s'havia vist reduïda a la mínima expressió durant el mes de novembre. La joca que si ha mostrat un important creixement ha estat la de les arpelles, que ha arribat fins als 125 ocells, record absolut d'ocells detectats a l'estany, que supera clarament el màxim anterior de 107 ocells del 2016.

Dins el grup dels ràl·lids, s'han detectat nombres molt baixos de polla d'aigua, només 5 ocells, i tot i que la població està de ben segur subestimada no deixa de ser preocupant una població tan minsa. En canvi, la polla blava i el rascló mantenen nombres semblants als dels mesos previs. La forja, dins de les fluctuacions que acostuma a patir, es manté a la banda baixa dels darrers temps.

Pel que fa a les limícoles només s'han detectat 3 espècies; un becadell, un parell de xivites i fins a 1500 fredelugues, xifra aquesta clarament superior a la dels dos hiverns anteriors però per sota del que havia vingut essent habitual. En el cas de les gavines, la gavina riallera ha tornat a superar els 3000 ocells a l'estany i el gavià argentat s'ha acostat al miler.

Entre les espècies de petita mida esmentar la presència continuada del blauet i la no nova observació de la mallerenga de bigotis.

Màxims del mes de desembre a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 11/2017
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 2
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 4
Xarxet comú (Anas crecca) 117
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 294
Anec cuallarg (Anas acuta) 3
Ànec cullerot (Anas clypeata) 460
Ànec griset (Anas strepera) 6
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 9
Morell de cap roig (Aythya ferina) 23
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 11
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 5
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 6
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) 1
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 136
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 50
Martinet blanc (Egretta garzetta) 4
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 4
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 6
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra) 1
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 175
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 46
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 10
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 12
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 9
Fotja vulgar (Fulica atra) 40
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 115
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 1000
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 1
Becadell comú (Gallinago gallinago) 15
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus)
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 3
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 1400
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 35
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 610
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 5
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


El mes de desembre s'ha mantingut el grup de morells de cap-roig i morells de plomall a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 17/12/2017. (c) Joan Estrada Bonell

La joca de corbs marins s'ha mantingut constant durant el desembre, amb 135 ocells contats. 12/12/2017. Anna Varea & Joan Rodriguez

Les parelles de cigonya de l'estany han continuat regentant els nius tot aquest mes i fins i tot es detecten tasques de manteniment del niu, 17/12/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Agrons blancs i bernats pescaires comparteixen joca al sector amb bova del costat de Vila-sana. 17/12/2017. (c) Joan Estrada Bonell

La joca de les arpelles ha arribat als 125 ocells, el rècord absolut d'arpelles fins ara registrat a la joca de l'estany. 12/12/2017. Anna Varea & Joan Rodríguez

Les gavines rialleres han superat els 3.000 ocells aquest mes de desembre. 17/12/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Les 25 fotges registrades aquest desembre a l'estany se situen a la banda baixa dels darrers mesos. 17/12/2017. (c) Joan Estrada Bonell

La polla blava continua amb registres estables que s'acosten als 10 ocells. L'ànec collverd per la seva part ha tornat a superar els 500 ocells desprès del descens del mes precedent. 17/12/2017. (c) Joan Estrada Bonell

divendres, 8 de desembre de 2017

Resum del mes de novembre de 2017

Tot i que a principis de novembre encara feia temperatures agradables, a mesura que ha anat avançant el mes les temperatures s'han anat normalitzant i ha arribat el fred. Malgrat tot, l'absència de boira ha permès gaudir de l'estany i observar la fauna ja plenament hivernal, amb una bona diversitat. En aquest context es destacable l'alt nombre d'espècies d'ànecs, que ha arribat a les 11, amb dades tant destacables com els 11 morells de plomall, els 23 morells de cap roig i els 9 xibecs, cosa que obliga a tirar molt temps enrere per trobar uns nombres semblants d'ànecs capbussadors. De fet, mai no s'havia registrat un nombre tant alt de morells de plomall a l'estany. Entre els ànecs de superfície són interessants els 4 ànecs xiuladors, espècie que com altres anàtids herbívors, com l'oca vulgar, cada vegada sembla quedar-se a hivernar més al nord. Ànecs poc habituals a l'estany en ple hivern són també l'ànec cuallarg i l'ànec blanc. Numèricament l'única espècie destacable és el cullerot, que amb els seus 460 exemplars es comença a acostar als màxims hivernals d'aquests darrers anys.

Els cabussons emplomallats han reduït el seu nombre a la mínima expressió. Així, tot i el màxim de 5 ocells, la major part dels dies no han reportat més enllà de l'observació d'1 o 2 exemplars. Entre els cabussons esmentar també la presència d'un cabussó collnegre tot el mes. Els cabussets, com ja fa força temps, no aconsegueixen mai arribar als dos dígits. El corb marí gros ha continuat la seva progressió dels darrers mesos, fins arribar als 136 ocells a la joca. Ara tenen però menys disputes amb els esplugabous, doncs el nombre d'exemplars que s'ajoquen a l'estany cap dia ha superar les poques desenes. Les que si que mantenen una gran joca són les gralles (Corvus monedula), que continuen superant clarament el miler d'ocells.

Entre les espècies no habituals destacar l'observació d'algunes espècies de migració tardana, com una cigonya negra o nombroses grues, que han anat passant al llarg de tot el mes. Les cigonyes vulgars han mantingut la totalitat de parelles defensant els nius enfront les cigonyes forasteres que a l'hivern volten per la zona atretes per l'abocador comarcal de Castellnou de Seana.

Els alts nivells d'aigua que ha mantingut l'estany durant el novembre ha limitat notablement el nombre de limícoles, fins al punt que només s'ha observat un becadell sord i un màxim de 15 becadells comuns. Alguns dies s'han detectat importants nombres de fredelugues volant de forma continuada per sobre l'estany, sense trobar però on aturar-se. Els que tornen a incrementar notablement els seus efectius, sense arribar però als màxims, són la gavina vulgar i el gavià argentat. Entre les gavines, continua sorprenent-mos la gavina menuda, que un mes més torna a estar present a l'estany.

Pel que fa a fotges, polles d'aigua, polles blaves i rasclons els efectius s'han mantingut dins les magnituds dels darrers mesos. En el cas de la fotja, tot i que puntualment ha arribat als 40 ocells la major part dels dies no ha superat la vintena d'exemplars

Les arpelles mantenen la seva important joca hivernal, amb un mínim de 46 ocells contats. A l'arpella s'hi sumen 9 espècies més de rapinyaires, possiblement atretes pel bon nombre de conills i ocells que romanen a la zona. Així al mes de novembre, al marge de l'esmentada arpella, s'ha detectat a l'estany  arpella pàl·lida (Circus cyaneus), aligot comú (Buteo buteo),  àguila calçada (Aquila pennata), astor (Accipiter gentilis), esparver (Accipiter nisus), milà reial (Milvus milvus), xoriguer comú (Faclo tinnunculus), falcó pelegrí (Falco peregrinus) i esmerla (Falco columbarius).

A diferència del mes d'octubre, al novembre no s'ha tornat a detectar la mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus). Si però, com a continuació del detectat el mes anterior, S'ha continuat detectant fringíl·lids no sempre presents a l'hivern a l'estany com el lluer (Carduelis spinus), el durbec (Coccothraustes coccothraustes), el pinsà mec (Fringilla montifringilla) o el pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula), espècie fins ara mai detectada a l'estany de la qual es va observar un exemplar el 18/10/2017 (Victor Sanz Sánchez/ornitho.com). El pinsà borroner és una espècie pròpia dels boscos caducifolis de la Catalunya humida que a l'hivern de tant en tant baixa fins a la plana, on es refugia al bosc de ribera.

Finalment s'han deixat veure de forma aïllada els darrers passeriformes estivals, entre els que cal destacar una darrera observació d'oreneta vulgar (Hirundo rustica) i de boscar-la de canyar (Acrocephalus scirpaceus). La manca de boira, que afavoria encara llargues estones de sol ha permès encara l'observació d'algunes papallones, com la blanqueta de la col (Pieris rapae) i la bruna boscana (Parage aegeria).


Màxims del mes de novembre a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 11/2017
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 2
Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 4
Xarxet comú (Anas crecca) 117
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 294
Anec cuallarg (Anas acuta) 3
Ànec cullerot (Anas clypeata) 460
Ànec griset (Anas strepera) 6
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 9
Morell de cap roig (Aythya ferina) 23
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 11
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 5
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 6
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) 1
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 136
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 50
Martinet blanc (Egretta garzetta) 4
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 4
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 6
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra) 1
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 175
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 46
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 10
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 12
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 9
Fotja vulgar (Fulica atra) 40
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 115
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 1000
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 1
Becadell comú (Gallinago gallinago) 15
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus)
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 3
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 1400
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 35
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 610
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sternula albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 5
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)
El mes de novembre ha ofert una bona representació d'ànecs a l'estany, al marge del sempre present ànec collverd, com la parella de la foto. 23/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell


Parella d'ànecs grisets, espècie sempre present en baix nombre a l'estany. 23/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

l'ànec cuallarg és una espècie que només s'acostuma a veure en petit nombre en migració. Per això sobta la seva presencia encara al mes de novembre. 03/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

Com ja ve essent habitual, el cullerot ha estat l'ànec més abundant a l'estany durant el mes de novembre. 23/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

El nombre de xarxets a l'estany fluctua molt entre hiverns. De moment les xifres encara són baixes però cal esperar que continuïn pujant una mica més. 03/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

L'ànec xiulaire s'ha rarificat notablement aquests darrers anys a la conca mediterrània. Es per això que la seva observació a l'estany no deixa de ser un fet significat. 23/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

Aquest novembre ha ofert bons nombres d'ànecs capbussadors si tenim en compte la tònica dels darrers temps. Parella de morells de cap roig. 23/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

El xibec ha estat un altre dels ànecs capbussadors presents aquest mes a l'estany. 23/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

 
El morell de plomall, amb fins 11 exemplars, aquest mes ha batut el rècord d'exemplars observats a l'estany. 03/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

El nombre de cabussons emplomallats s'ha reduït al llarg del mes fins a només 1-2 ocells. 03/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

La major part de dies les fotges no han superat la vintena d'ocells a tot l'estany. 03/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

La polla blava desprès d'uns anys que semblava s'havia reduït el nombre de parelles ha tornat a recolonitzar tot el perímetre de l'estany.  03/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

Les parelles de cigonyes que enguany han criat a l'estany continuen regentant el niu tot l'any i utilitzant-lo per passar-hi la nit. 22/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

Agró blanc entrant a dormir al canyissar. 03/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

Grup de fredelugues volant per sobre l'estany. 03/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

Els gavians estan ja tornant a l'estany de forma important, fins haver assolit ja els 610 exemplars. 03/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell 

A diferència del mes anterior la gavina vulgar ha recuperat notablement els efectius hivernants a l'estany. 23/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

Les arpelles el novembre han mantingut a l'estany la joca formada per algunes desenes d'exemplars. 03/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell 

Juntament amb l'arpella, l'aligot és l'altra de les espècies que cria a la zona i que podem veure tot l'any a l'estany. 03/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

El milà reial és una espècie hivernal a l'estany del que a vegades es fàcil veure'n fins 4 o 5 exemplars de cop. 03/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

L'àguila calçada cada vegada és més regular a l'hivern a l'estany, tal com passa també en altres zones humides. 23/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

El conill (Oryctolagus cuniculus) és una de les preses més importants dels rapinyaires presents a l'estany d'Ivars i Vila-sana, 23/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

Les llargues estones de sol encara han permès l'activitat d'algunes papallones com aquesta bruna boscana. 23/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell

La blanqueta de la col és una de les papallones actives durant un període més llarg de l'any. 23/11/2017 (c) Joan Estrada Bonell