dilluns, 8 d’agost de 2016

Resum del mes de juliol de 2016

Sembla que pel fet d'estar en ple estiu no passa res però la realitat és que moltes espècies tan bon punt han acabat de criar ja han començat a moure's, a vegades amb desplaçaments no petits. Al mes de juny ja vam veure que el nombre de gavians argentats de l'estany es va disparar, coincidint amb el pas de molts dels ocells que han criat a la Mediterrània que es desplaçaven a mudar al golf de Biscaia. Ara al juliol el nombre de gavians argentats, tot i que encara alt, ha començat a disminuir. Per contra, es detecta una molt forta entrada de gavines vulgars, ja iniciada amb menys força al mes de juny. Així s'ha passat dels 20 ocells de màxim del mes de maig als 720 del mes de juny i els 4.300 del mes de juliol. Una part són gavines que han criat en altres punts de la depressió de l'Ebre (entre elles algunes que fins l'any passat van criar al mateix estany) que un cop acabada la cria es dispersen per diferents localitats de la zona. Hi ha però també una forta entrada d'ocells que han criat en altres localitats europees, a vegades situades a centenars o fins i tot alguns milers de km, que tot just acabada la cria ja es desplacen cap a les nostres contrades, per en alguns cassos posteriorment continuar el viatge cap a altres localitats del centre i sud de la Península. 

Entre les espècies que ja es van començar a veure el mes de juliol i que han continuat incrementant els seus efectius trobem també l'esplugabous, amb una joca que ja ha arribat al miler d'ocells, massa per a caber als arbres morts, cada vegada més plomats, del mig de l'estany. És per això que la joca es forma ja directament a la boba i així ja hi caben tots des d'un principi i s'estalvien les trifulgues per veure qui aconsegueix restar al seu posador sense ser expulsat per un altre nouvingut.

Entre altres espècies esmentar també l'aparició dels primers blauets i algunes limícoles com xivitones i gamba roja pintada, que ja comencen a baixar quan tot just les més endarrerides acabaven de pujar. Un cas semblant es dóna amb els becplaners, amb observacions regulars des del mes de maig. 

La resta d'espècies es mantenen en uns nivells semblants als del mes anterior, algunes d'elles encara enfrascades en ple període reproductor, com és el cas del cabussons emplomallats, però també algunes altres com la fotja (amb un bon èxit reproductor enguany) i fins i tot una parella de cigonya que ha mantingut encara un poll al niu tot el mes de juliol. De ben segur una posta de reposició realitzada atípicament tard. Altres espècies tenen feina ara a recuperar-se desprès del desgast de la reproducció i en molts casos aprofiten per renovar el plomatge (fer "la muda"). Aquest és per exemple el cas dels ànecs, amb els mascles eclipsats per passar el màxim desapercebuts possible durant un període gens fàcil, amb les condicions de vol minvades i un consum energètic important.

Màxims del mes de juliol de 2016 a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 07/2016
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca)
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 70
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata)
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina)
Morell de cap roig (Aythya ferina) 1
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 3
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 22
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 4
Martinet ros (Ardeola ralloides) 1
Esplugabous (Bubulcus ibis) 1000
Martinet blanc (Egretta garzetta) 8
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 4
Agró roig (Ardea purpurea) 3
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 12
Capó reial (Plegadis falcinellus) 1
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 2
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 5
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 2
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 12
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 7
Fotja vulgar (Fulica atra) 14
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 4
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 1
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 2
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 2
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 4300
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 1
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 470
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


El sector som del costat de cal Aragonès és el mes favorable per observar diferents espècies alimentant-se tant a primera com a darrera hora del dia. A la foto cigonyes, ànecs collverds i fotges vulgars. 21/07/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Durant el mes de juliol es molt frequant veure els joves d'agró roig volant per sobre el canyissar en els seus primers viatges amunt i avall. 13/07/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Moltes de les espècies un cop acabada la cria aprofiten per mudar el plomatge. Aquests és el cas dels ànecs collverd en els que tots els mascles, com el de la foto (reconeixible pel bec groc), ara presenten el plomatge eclipsat. 21/07/2016. (c) Joan Estrada Bonell

La polla blava, amb el seu espectacular plomatge, és una de les espècies que mai acostuma a fallar a les visites a l'estany, sobretot al sector de cal Aragonès. 21/07/2016. (c) Joan Estrada Bonell

La joca d'esplugabous de l'estany el mes de juliol ha incrementat el nombre d'ocells arribant fins al miler d'exemplars, fruit de l'entrada potser d'ocells transpirinencs, que s'ajoquen tots a la boba. 27/07/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Entre mig del esplugabous a vegades s'hi deteca ajocada alguna altra espècie, en aquest cas un martinet ros, que ha buscat refugi a la part baixa de la boba. 27/07/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Martinets blancs i martinets de nit no semblen barrejar-se gaire amb els esplugabous a l'estany i en aquest cas van una mica per lliure. 27/07/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Les carpes (Cyprinus carpio) continuen "pentinant" les zones somes, on la poca profunditat fa que els sobresurti tot el llom, de tal manera que no hi queda res per a les limícoles i altres ocells. 13/07/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Entre els rèptils, la sargantana (Podarcis liolepis) és de les poques espècies que es deixa observar amb una certa facilitat a l'estany. 21/07/2016. (c) Joan Estrada Bonell

dilluns, 4 de juliol de 2016

Resum del mes de juny de 2016

El mes de juny és dels mesos de primavera-estiu un dels mes "tranquils". En efecte, ja han acabat de passar els ocells que crien més al nord, fins i tot els més tardans, i per contra encara no ha començat la migració de tornada. Es per això que bàsicament només es detecta a l'estany els ocells reproductors, acompanyats pels exemplars estiuejants d'algunes espècies que no nien a l'estany però de les quals en romanen alguns ocells no reproductors durant el període estival. A aquests s'hi comencen a sumar també exemplars dispersius d'espècies que han criat en altres aiguamolls de les rodalies i que un cop finalitzada la cria es mouen cap a altres zones humides de la Plana, com el cas del bernat pescaire.

Així, les limícoles, que havien estat presents amb un bon nombre d'espècies els dos mesos anteriors, el juny estan sota mínims. De fet només s'ha detectat irregularment algun cames llargues (amb un cert repunt a finals de mes, amb 14 ocells el dia 30) i alguna xivita. Per contra, hi ha indicis que les espècies que enguany estan criant ho fan amb un cert èxit. En efecte, aquest mes s'observen diversos joves ja emancipats de fotja, polla blava i ànec collverd al costat de parelles que tenen encara polls petits. Es desconeix el paper que pot tenir el control que s'ha començat a efectuar enguany sobre els gavians argentats, als que s'impedeix criar a l'illa principal, sobre aquest aparent major èxit reproductor de diverses de les espècies que el 2016 han criat a l'estany. Si això fos així, s'obre una certa esperança a recuperar la colònia de gavina vulgar que enguany ha desertat en trobar-se que les 70-80 parelles de gavians havien ocupat la totalitat de l'illa principal i les havien deixat sense espai físic per intentar reproduir-se. Entre les espècies interessants que han criat enguany esmentar altre cop el morell de cap roig, espècie de la qual el 18/06/16 es va observar 1 femella amb 6 polls (Mireia Jimenez, Montserrat Monegal i Berto Minobis, com pers.)

Fets destacables del mes de juny són l'observació d'un parell de becplaners i la formació novament, desprès de molts mesos, de la joca d'esplugabous.

Les úniques espècies que sembla clarament ja estan incrementant els seus efectius durant el juny són la gavina vulgar, que ja hem comentat que enguany no ha criat, de la qual desprès d'un juny fluix, amb només uns pocs ocells, a format una joca de fins 720 exemplars a finals de mes, segurament d'ocells dispersius procedents d'altres colònies de la Depressió de l'Ebre. Un cas una mica semblant és el del gavià argentat, amb un fort increment durant el juny, fins arribar als 1.000 ocells a la joca (tot i que molts menys durant el dia quan es desplacen a alimentar-se lluny de l'estany), en la que de ben segur s'hi concentren molts gavians que desprès de l'època de cria es desplacen des de les colònies de la Mediterrània al golf de Biscaia generant a l'estany els màxims anuals.

Màxims del mes de juny de 2016 a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 06/2016
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca)
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 75
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 1
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina)
Morell de cap roig (Aythya ferina) 1
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 35
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 1
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 2
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 6
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 400
Martinet blanc (Egretta garzetta) 9
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 30
Agró roig (Ardea purpurea) 6
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 20
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 2
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 8
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 1
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 15
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 7
Fotja vulgar (Fulica atra) 12
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 14
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago)
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 1
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 720
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus)
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 1000
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 1
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)

Durant el juny els sectors soms, com el del costat de cal Aragonés, s'omplen d'ocells alimentant-se. A la fotografia cigonyes, ànecs collverd, bernat pescaire i un parell de becplaners. 30/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Els polls de la majoria de parelles de cigonya ja han volat durant aquest mes de juny i no retornen al niu més que per dormir. Per aquesta raó durant el dia es freqüent veure els adults sols vigilant els niu de la seva possible usurpació per part d'ocells passavolants. 15/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Adult de bernat pescaire pescant al sector de cal Aragonès. 30/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Com els darrers anys, són freqüents durant tot el període reproductor els martinets de nit a l'estany, amb indicis que enguany finalment podrien estar criat. 15/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell
El martinet blanc és un dels ardeids presents també al període reproductor a l'estany que sembla també només ser-hi estiuejant. 29/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Desprès d'uns mesos sense joca d'esplugabous a l'estany, aquest mes de juny s'han tornat a aplegar més de 400 exemplars. 29/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

El martinet menut és un dels ardeids més discrets i difícils d'observar a l'estany. Malgrat això sembla que poc a poc va consolidant la seva població en aquest espai, amb segurament un mínim de 2 parelles el 2016. 15/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Un dels dos becs planers observats aquest juny a l'estany. 29/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

L'oca, desprès d'haver fracassat com a reproductora, possiblement per no haver aconseguit aparellar-se, continua detectant-se a l'estany. 30/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Una de les espècies que més freqüentment es veu amb polls durant el mes de juny és el cabussó emplomallat. 29/06/2016. (c) Joan Rodríguez Rosario

El cabusset continua amb només 2-3 parelles a l'estany, tot i que algunes d'elles s'han detectat amb polls. 15/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

En el cas de la polla blava aquest juny s'ha observat adults amb polls de diferents mides que evidencien la presencia de diferents parelles. 15/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

La fotja és una de les espècies que tot i el reduït nombre de parelles sembla el 2016 haver tingut un important èxit reproductor amb presència aquest juny de joves emancipats i adults encara acompanyats de polls de mida mitjana. 15/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

El 2016 el nombre de polles d'aigua no sembla haver variat substancialment respecte els anys anteriors. 15/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Juntament amb l'entrada de gavines vulgars, aquest juny s'ha tornat a observar alguna gavina capnegra. 29/06/2016. (c) Joan Rodriguez Rosario

La boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus) és possiblement l'ocell d'aiguamoll més corrent a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Aquest mes de juny encara eren molts els mascles que cantaven amb intensitat. 30/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Els conills continuen encara essent prou abundants a l'estany, essent de fàcil detecció tant a primera com a darrera hora del dia. 15/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

El juny ja es mes de papallones a l'estany on s'hi poden observa espècies escasses a la plana de Lleida com Lasiommata megera. 30/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

La Pieris napi és potser la papallona més abundant a l'estany. 30/06/2016. (c) Joan Estrada Bonell

dimecres, 8 de juny de 2016

Resum del mes de maig de 2016

El mes de maig, com el passat mes d'abril, continua essent un període en el que se solapa la cria de moltes espècies de l'estany amb el pas encara de limícoles i altres ocells aquàtics que crien als aiguamolls de l'extrem nord del continent. Així, encara s'ha detectat fins a 13 espècies de limícoles diferents, entre les que destaca el territ de Temminck. Val a dir que els baixos nivells d'aigua al sector de cal Aragonès de principis de mes van afavorir que s'hi poguessin sedimentar nombroses limícoles en aquest sector. La posterior pujada del nivell de l'aigua i la conseqüent entrada de carpes en aquest sector va comportar que la presencia de limícoles es reduís dràsticament fins la seva pràctica desaparició.

Un grup que també ha presentat un nombre alt d'espècies han estat els ardeids i afins. Sorprenen les xifres de martinet blanc (amb diversos dies que s'acosten o arriben als 10 exemplars), una espècie habitualment escassa a l'estany. Destacar també els sempre interessants martinets menuts i l'observació diversos dies d'un jove de becplaner. Com a nota negativa, esmentar que de les 6 parelles de cigonyes que estaven criant a l'estany a una ha perdut el niu en trencar-se la branca on estava situat.

Entre les espècies més habituals esmentar la presència ja d'un nombre molt important de cabussons emplomallats, que alguns dies ha arribat als 50 ocells. Pel que fa a gavians i gavines, sobta, tot i que com es comentava el mes anterior les gavines vulgars finalment no hagin criat enguany a l'estany, que no s'hi detecti pràcticament ocells. Aquest fet sembla indicar que la colònia que hi havia a l'estany s'ha desplaçat en massa a alguna altra localitat. Per contra, el nombre de gavians argentat és molt alt i els 512 exemplars detectats el maig de 2016 esdevenen el màxim mensual fins ara registrat a la primavera a l'estany d'Ivars i Vila-sana. Caldrà veure si els mecanismes de control establerts enguany per evitar el continu increment de la població de gavians tenen efectes en anys propers.

Dins els passeriformes, destacar que entre els abundants balquers (Acrocephalus arundinaceus) i boscarles de canyar (Acrocephalus scirpaceus) aquest mes de maig s'ha detectat també cantant un mascle de boscarla mostatxuda (Acrocephalus melanopogon) espècie prou rara en el context català i que sembla criar amb una certa regularitat a l'estany d'Ivars i Vila-sana. No s'ha detectat però enguany indicis de cria de la mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus).


Màxims del mes de maig de 2016 a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 05/2016
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca)
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 52
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata)
Ànec griset (Anas strepera)
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 3
Morell de cap roig (Aythya ferina) 3
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 1
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 50
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 2
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 5
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 1
Martinet blanc (Egretta garzetta) 10
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 8
Agró roig (Ardea purpurea) 4
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 100
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 1
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 8
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 1
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 12
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 3
Fotja vulgar (Fulica atra) 6
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 40
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula) 6
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta) 1
Territ de Temminck (Calidris temminckii) 1
Territ becllarg (Calidris ferruginea) 1
Territ variant (Calidris alpina) 1
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 4
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago) 1
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 4
Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 30
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 1
Xivita (Tringa ochropus)
Valona (Tringa glareola) 1
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 7
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 20
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus)
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 512
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 30
Fumarell negre (Chlidonias niger) 2
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus) 1
Blauet (Alcedo atthis)
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


Les cigonyes que crien a l'estany ja tenen totes polls. 05/05/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Una altra de les espècies que es més fàcil detectar femelles amb polls és el cas de l'ànec collverd. 27/05/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Les poques parelles de fotges que sobreviuen a l'estany desprès que les carpes eliminessin la vegetació submergida també s'observen amb polls. 27/05/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

En el cas de l'arpella, tot i que no s'observen els nius situats a l'interior del canyissar si que els aports de preses que fa el mascle a la femella ens indiquen que estan criant exitosament. 27/05/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario
 
Els baixos nivells d'aigua al sector de cal Aragonès de principis de maig va permetre que s'hi sedimentessin un bon nombre de cames llargues. 05/05/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Entre les limícoles detectades a l'estany d'Ivars i Vila-sana el 2016 cal destacar el territ de Temminck. 09/05/2016. (c) Enric Morera Font

Els batallaires són unes altres de les limícoles observades a l'estany aquest mes de  maig. 09/05/2016. (c) Enric Morera Font

La proximitat dels nius d'arpella al sector som ocupat per les limícoles comporta que aquestes es passin sovint estona escrutant el cel cada vegada que sobrevola una arpella. Gamba roja vulgar. 26/05/2016. (c) Joan Estrada Bonell

El martinet blanc a estat força regular a l'estany aquest mes de maig. 27/05/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Amb l'arribada de la primavera han retornat els martinets de nit a l'estany i l'enigma de quan es decidiran posar-se a criar en aquest espai. 27/05/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

El gavià argentat ha esdevingut l'espècie més abundant a l'estany d'Ivars i Vila-sana, fet que segurament te conseqüencies negatives per a la resta d'espècies. 26/05/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Per contra la gavina vulgar no només ha deixat enguany de criar a l'estany sinó que ha reduït de forma dràstica els seus efectius. 26/05/2016. (c) Joan Estrada Bonell

Tot i fer anys que no nidifica es habitual observar un bon nombre de fumarells carablancs a l'estany durant el mes de maig.  27/05/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

La pujada dels nivells d'aigua ha permès a les carpes penetrar als sectors soms, on l'escassa profunditat fa que sovint els sobresurti l'esquena mentre naden i on remouen tot el fons i enterboleixen l'aigua, foragitant les limícoles i altres espècies. 26/05/2016. (c) Joan Estrada Bonell

La virulència de les carpes en remoure els sediments i la vegetació comporta que fins i tot acabin per arrencar gran quantitat de mates de boba. 26/05/2016. (c) Joan Estrada Bonell