dimarts, 6 de juny de 2017

Resum del mes de maig de 2017

El maig és un mes en el que s'observen a l'estany les darreres cues dels ocells migrants, que se solapen amb el gruix de les espècies  reproductores, moltes d'elles amb els polls ja grans. En efecte, durant el maig encara s'ha observat fins a 11 espècies de limícoles en pas per l'estany, amb espècies interessants com el bec d'alena o el territ becllarg, i encara nombres significatius d'espècies com la valona. Dins els ocells migrants, també, un fet digne d'esmentar de la primavera de 2017 a l'estany d'Ivars i Vila-sana ha estat l'observació de xatracs. Així, al xatrac becllarg observat el març s'ha de sumar el curroc, el xatrac gros i el xatrac comú del mes de d'abril i ara novament xatrac comú i dos exemplars de xatrac menut, en el que és la primera observació a l'estany d'aquesta espècie.

Pel que fa a les espècies reproductores, esmentar que per segon any consecutiu no han tornat a criar ni les gavines vulgars ni les de capnegre, en canvi, tot i que en petit nombre sembla poden estar criant un bon nombre d'ànecs. Així al costat del collverd podria haver-hi alguna parella de cullerot, griset, xibec i morell de cap roig. Els cabussons emplomallats han continuat incrementant el seu nombre fins arribar als 55 exemplars  agró roig, bernat pescaire i martinet menut sembla que tornarien a criar enguany. Altres espècies d'aiguamoll destacables el maig han estat el blauet (molt rar fora del període migratori) i el boscaler comú (Locustella luscinioides), de la que s'ha detectat un mascle cantant.

Al marge de les espècies estrictament aquàtiques, cal esmentar, com ja s'ha comentat al resum del mes d'abril, la consolidació del bosc de ribera i de les espècies que en són pròpies. Aquest fet l'evidencia el que s'ha continuat observant picot garser gros (Dendrocopus major) al costat d'altres espècies forestals, inicialment només hivernants, com el cargolet (Troglodytes troglodytes), el pit-roig (Erithacus rubecula) o el raspinell comú (Certhia brachydactyla), ocells tots elles que enguany podrien estar criant a l'estany.

Màxims del mes de maig a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 05/2017
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 3
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca)
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 70
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 3
Ànec griset (Anas strepera) 2
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula) 1
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 15
Morell de cap roig (Aythya ferina) 5
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 3
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 55
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis) 1
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 1
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 2
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 8
Martinet ros (Ardeola ralloides) 2
Esplugabous (Bubulcus ibis) 130
Martinet blanc (Egretta garzetta) 8
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba)
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 4
Agró roig (Ardea purpurea) 3
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 10
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia) 1
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 5
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 4
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 5
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 5
Fotja vulgar (Fulica atra) 5
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 22
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta) 1
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius)
Corriol gros (Charadrius hiaticula) 1
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus)
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea) 1
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 2
Becadell sord (Lymnocriptes minimus)
Becadell comú (Gallinago gallinago) 1
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 6
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 1
Xivita (Tringa ochropus) 1
Valona (Tringa glareola) 15
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 4
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 1
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 30
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 2
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 300
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo) 1
Xatrac menut (Sterna albifrons) 2
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 13
Fumarell negre (Chlidonias niger) 12
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


Durant el maig encara s'ha continuat observant un nombre apreciable de cames llargues, tot i que com els darrers anys no sembla que finalment acabin criant. 31/05/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario.

Entre les limicoles més escasses observades el maig a l'estany cal esmentar el territ becllarg. 18/05/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario.

La presencia d'adults de bernat pescaire fa pensar que, com els darrers anys, crien a l'estany un petit nombre de parelles d'aquesta espècie. 31/05/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario.

El nombre de parelles de cigonya a l'estany ha crescut enguany de manera important, totes elles amb polls aquest mes. 31/05/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario.

Son moltes les espècies que ja tenen polls al mes de maig, entre aquestes el cabusset, amb tres polls crescuts a la foto. 31/05/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario.

Les poques parelles de fotja també ja tenen polls de mida mitjana. 31/05/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario.

L'abundància de gambúsia pot estar darrere la presència d'espècies com el blauet, que sembla que cada vegada s'observa més mesos de l'any. 31/05/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario.

dijous, 4 de maig de 2017

Resum del mes d'abril de 2017

Definitivament ja ha arribat la primavera i ja són diverses les espècies que estan criant a l'estany, entre les que destaquen els ànecs collverds, les cigonyes i les arpelles, amb polls els primers i ocells covant les arpelles. Ja s'observen les darreres escurrialles dels ocells estrictament hivernats, com els darrers xarxets, corbs marins grossos o agrons blans (encara també alguns cullerots i morells de cap roig que en aquest cas però podrien ser reproductors) però també en moixonets com els pinsans (Fringilla coelebs) o els repicatalons (Emberiza schoeniclus). Per contra ja s'observen totes les espècies estivals com la boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus), el balquer (Acrocephalus arundinaceus), el rossinyol (Luscinia megarhynchos), la bosqueta (Hippolais polyglota) o l'oriol (Oriolus oriolus) i continua observant-se els pas de nombroses espècies com el xarrasclet, l'ànec cuallarg, l'ànec blanc o els fumarells, i passeriformes com diversos mosquiters, entre els quals el rar xiulaire (Phylloscopus sibilatrix), o la boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus). Entre les espècies en pas més rares observades aquest més d'abril a l'estany d'Ivars i Vila-sana cal esmentar el martinet ros (1 ex el 21/4), el curroc (1 ex. el 4/4), el xatrac gros (1 ex. 21/4), el xatrac comú (1 ex. el 18/4) o el mussol emigrant (1 ex. el 4/4). Dins del grup de les limícoles continua el pas de nombroses espècies aprofitant els nivells d'aigua baixos del sector de cal Aragonès, amb 15 espècies diferents observades el mes d'abril. Entre les més interessants destacar la perdiu de mar i el territ becllarg.

Pel que fa al bosc de ribera de l'estany aquest està guanyant maduresa, Així aquest abril s'ha continuat observant el picot garser (Dendrocopos minor), en una ocasió dos exemplars, fet que fa pensar que està criant a l'estany. A aquest s'ha de sumar el picot garser gros (Dendrocopos major), amb observacions regulars fora del període reproductor a l'estany d'Ivars i Vila-sana, que també s'ha observat aquest mes d'abril i que sembla també un nou candidat per criar en aquest espai.

Màxims del mes d'abril a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 04/2017
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna) 7
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope)
Xarxet comú (Anas crecca) 8
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 62
Anec cuallarg (Anas acuta) 11
Ànec cullerot (Anas clypeata) 21
Ànec griset (Anas strepera) 1
Ànec domèstic
Xarrasclet (Anas querquedula) 1
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 6
Morell de cap roig (Aythya ferina) 2
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula)
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 6
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 40
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 14
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 8
Martinet ros (Ardeola ralloides) 1
Esplugabous (Bubulcus ibis) 5
Martinet blanc (Egretta garzetta) 4
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 4
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 6
Agró roig (Ardea purpurea) 14
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 13
Capó reial (Plegadis falcinellus) 1
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 5
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 10
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 15
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 4
Fotja vulgar (Fulica atra) 8
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus)
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 20
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola) 1
Corriol petit (Charadrius dubius) 3
Corriol gros (Charadrius hiaticula) 2
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 1
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea) 1
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 12
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 1
Becadell comú (Gallinago gallinago) 8
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 1
Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 7
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 10
Xivita (Tringa ochropus) 5
Valona (Tringa glareola) 21
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 2
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus) 2
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus)
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 300
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus)
Gavià fosc (Larus fuscus) 4
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 60
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica) 1
Xatrac gros (Sterna caspia) 1
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo) 1
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 12
Fumarell negre (Chlidonias niger) 9
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


A l'abril ja es detecten les primeres llocades dels collverds. 24/04/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Una "cigüeña" i una "cigüeñuela".24/04/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Les arpelles ja estan en plena època de cria. A la foto, una femella surt del niu a buscar la presa que porta a la pota el mascle. 21/04/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

El martinet ros és una espècie més o menys regular en migració a l'estany. 21/04/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Grup de cames llargues al sector de cal Aragonès, 24/04/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Corriol gros descansant sobre una plataforma a l'estany, 21/04/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Grup de batallaires al costat de cal Aragonès. 21/04/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Gamba roja (a l'esquerra) i valona al sector amb aigua soma. 21/04/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Aquest abril s'ha detectat xatrac gros, espècie extremadament rara a l'estany. 21/04/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Fumarells carablancs descansant a l'estany. 21/04/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

diumenge, 16 d’abril de 2017

La tortuga d'estany cria a l'estany d'Ivars i Vila-sana

La tortuga d’estany (Emys orbicularis) és una de les dues espècies de tortuga autòctones de Catalunya. Malauradament arrel de la històrica destrucció de les zones humides i la seva recol·lecció com a mascota va fer que el seu estat esdevingués molt precari, fins al punt que es troba greument amenaçada d'extinció. Per aquesta raó, a partir del 2010 es va iniciar un projecte per reintroduir aquesta tortuga a l'estany d'Ivars i Vila-sana, on també trobem la tortuga de rierol (Mauremis leprosa), per part del Consorci de l'estany d'Ivars i Vila-sana, el Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC), la Universitat de Lleida i la Fundació Catalunya-la Pedrera.

Feliçment aquest projecte sembla que s'està consolidant i enguany ja s'ha trobat el primer nounat d'aquesta espècie nascut en estat salvatge a l'estany. Clicant aquí enllaçareu amb la noticia de la troballa. Aquí l'enllaça amb una altra noticia de la troballa.


Nounat de tortuga d'estany que confirma la reproducció d'aquesta espècie a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 19/03/2017, (c) Consorci de l'Estany d'Ivars i Vila-sana

dilluns, 10 d’abril de 2017

Resum del mes de març de 2017

Amb l'arribada de la primavera, les espècies estrictament hivernals han reduït encara més els seus efectius que el mes anterior. Per contra, s'han disparat les espècies estivals i les que es detecten només durant els períodes migratoris. En efecte, entre els ànecs veiem que els xarxets han reduït a una vintena els més de 200 ocells que es van compatibilitzar a l'estany el mes de gener. Un cas semblant ha passat amb els collverds, dels qual no queda més que la població reproductora. Els cullerots, morells de cap roig i morells de plomall encara han continuat aguantant a primers de mes, però han baixant ja considerablement en nombre la segona meitat de mes. Per contra, hem vist com s'incrementava el nombre se xibecs, que han arribat a la trentena d'ocells, i han aparegut els primers xarrasclets. Coincidint amb aquests moviment s'ha detectat a l'estany 41 ànecs cuallargs, espècie prou rara a l'estany. A partir dels darrers dies de març s'observen els primers martinets menuts, agrons rojos i fumarells carablancs. Per un altre costat també hem vist com poc a poc van marxant els corbs marins grossos i les fredelugues. És entre les limícoles però on s'observen els canvis més notables. Així, a la pràctica desaparició de les fredelugues es contraposa l'observació de nombroses espècies en en transit des dels quarters d'hivernada de l'Àfrica subsàhariana cap al centre i nord d'Europa, a vegades fins a la tundra àrtica. Es per això que a l'observació dels primers cames llargues se suma la detecció de diferents gambes i espècies afins, fins a sumar un total de 15 espècies de limícoles diferents observades durant el mes de març. Altres espècies detectades en migració han estat la grua, amb 140 ocells el dia 7. Entre les gavines encara nombres molt alts de gavina vulgar i gavià argentat, de ben segur bona part en pas, als que cal sumar nombrosos gavians foscos, una gavina menuda i encara una gavina cendrosa.

Ocells que, tot i no ser aquàtics, s'han fet abundants a l'estany durant el mes de març són les orenetes, en concret la vulgar (Hirundo rustica), la cuablanca (Delichon urbica) i la de ribera (Riparia riparia).

El març també ha estat un mes interessant que ha reportat l'observació de dues espècies noves a l'estany. En concret un xatrac de bec llarg el dia 9/3, que representa la primera observació d'aquest xatrac marí a l'estany, i l'observació d'un picot garser petit (Dendrocopus minor), picotet que necessita d'arbres amb branques mortes, que el desenvolupament del bosc de ribera que circumda l'estany li ha acabat per oferir hàbitat favorable per instal·lar-se. Així com de xatrac de becllarg possiblement trigarem temps a tornar-ne a detectar  cap, en el cas del picot garser petit cal pensar en la possibilitat que s'acabi assentant i criant properament a l'estany.

Màxims del mes de març a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 03/2017
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 6
Xarxet comú (Anas crecca) 20
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 120
Anec cuallarg (Anas acuta) 41
Ànec cullerot (Anas clypeata) 274
Ànec griset (Anas strepera) 3
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula) 13
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 30
Morell de cap roig (Aythya ferina) 29
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 9
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 20
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 55
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris)
Martinet menut (Ixobrychus minutus) 1
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 3
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 20
Martinet blanc (Egretta garzetta) 4
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 4
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 12
Agró roig (Ardea purpurea) 1
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 60
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 30
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 4
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 15
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 6
Fotja vulgar (Fulica atra) 21
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 140
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus) 20
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta) 1
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius) 10
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 2
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina) 1
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax) 8
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 5
Becadell comú (Gallinago gallinago) 26
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa) 7
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus) 1
Gamba roja vulgar (Tringa totanus) 3
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia) 1
Xivita (Tringa ochropus) 5
Valona (Tringa glareola) 1
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos) 1
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 1
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 3000
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus) 1
Gavià fosc (Larus fuscus) 50
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 600
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis) 1
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida) 1
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)


Mascles d'ànec cullerot "filtrant" l'aigua per alimentar-se. 07/03/2017. (c) Joan Estrada Bonell

El xarxet és un dels ànecs hivernants que més aviat han començat a marxar. A la fotografia una femella. 07/03/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Tot i estar encara a la zona d'hivernada alguns mascles de xarxet ja comencen a fer algunes exibicions nupcials. 07/03/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Tot i nomès restar la població reproductora, al març encara es freqüent veure mascles i femelles de collverd. 07/03/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Aquest març a reportat un del nombre de xibecs més alt observat mai a l'estany d'Ivars i Vila-sana. 07/03/2017. (c) Joan Estrada Bonell

A primers de març encara es mantenia un grupet de morells de plomall a l'estany. A la fotografia 3 mascles nupcials i 4 femelles. 07/03/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Tot i el plomatge nupcial, els cabussons emplomallats, en aquest cas acompanyats per una fotja, encara no mostren símptomes de cria. 07/03/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Bernat pescaire adult i femella d'arpella sobrevolant el canyissar del costat de cal Aragonès. 07/03/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Grup de grues sobrevolant l'estany. 07/03/2017. (c) Joan Estrada Bonell

Entre les limícoles observades al març encara n'hi ha algunes d'hivernants com la xivita. 07/03/2017. (c) Joan Estrada Bonell

A les limícoles estrictament hivernants, al març s'han sumat un bon nombre d'espècies estrictament en pas com la gamba roja vulgar. 25/03/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Els primers cames llargues es van començar a observar a l'estany a partir del dia 21 de març. 25/03/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario

Entre mig dels gavians argentat era fàcil observar alguns gavians foscos, tant de la subespècie graellsii com de la intermedius. 07/03/2017. (c) Joan Estrada Bonell

El blauet ha continuat mantenint-se present a l'estany durant el mes de març. 07/03/2017. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosario


dimarts, 14 de març de 2017

Resum del mes de febrer de 2017

El febrer ha estat un mes una mica anodí al l'estany. En efecte, tot i que les espècies estrictament hivernants encara han estat presents a l'estany d'Ivars i Vila-sana la veritat és que una part important dels efectius ja han començat a marxar cap al nord. Així veiem com la majoria d'ànecs han reduït sensiblement els seus efectius respecte al mes anterior, fins al punt de passar els collverds de més de 500 ocells el gener a una mica menys de 200 al febrer, o els cullerots que han passat de 459 el mes anterior a poc més de la meitat. Si que s'han mantingut però encara els morells de cap roig i els morells de plomall que han passat bona part de l'hivern a l'estany. Altres espècies que poc a poc van reduint els seus efectius són també les cigonyes, que ja retornen cap a les seves zones de cria del centre d'Europa
Com a coses interessants esmentar l'observació d'un bitó com a mínim un parell de dies, o una àguila calçada, espècie que comença a esdevenir regular a l'hivern. Tot i el poc moviment si que es detecta però l'observació a finals de mes de les primeres espècies estrictament estivals a l'estany com són un martinet de nit i un corriol petit el 26/02. A aquestes espècies se sumen algunes que bàsicament es veuen en migració, com són el roquerol (Ptyonoprogne rupestris) o la cotxa blava (Luscinia svecica), però també algunes, que tot i poder ser presents a l'hivern són més abundants a l'estiu, com és el cas del cabussó emplomallat. Tots i els baixos nivells d'inundació de l'estany que afavoririen la presencia de limícoles el seu nombre ha estat encara molt reduït al febrer, potser una mica massa aviat pel pas principal d'aquest grup d'espècies.
Entre les gavines esmentar la presencia tot el març de la rara gavina cendrosa, també l'observació d'un gavina menuda i un notable increment de gavines vulgars, amb 3.850 ocells a meitats de febrer, que passen per l'estany de retorn a les seves àrees de cria del centre i est d'Europa.


Màxims del mes de febrer a l'estany d'Ivars i Vila-sana
espècie 02/2017
Cigne mut (Cygnus olor)
Oca riallera grossa (Anser albifrons)
Oca vulgar (Anser anser) 1
Oca  de galta blanca (Branta leucopsis)
Ànec blanc (Tadorna tadorna)
Ànec mut (Cairina moschata)
ànec carolí (Aix sponsa)
Ànec mandarí (Aix galericulata)
Ànec xiulaire (Anas penelope) 6
Xarxet comú (Anas crecca) 177
Ànec collverd (Anas platyrhynchos) 182
Anec cuallarg (Anas acuta)
Ànec cullerot (Anas clypeata) 262
Ànec griset (Anas strepera) 14
Ànec domèstic 
Xarrasclet (Anas querquedula)
Anas híbrid
Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
Xibec (Netta rufina) 12
Morell de cap roig (Aythya ferina) 29
Morell xocolater (Aythya nyroca)
Morell de plomall (Aythya fuligula) 10
Aythya hibrid
Bec de serrà mitjà (Mergus serrator)
Cabusset (Tachybaptus ruficollis) 4
Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) 20
Cabussó coll-negre (Podiceps nigricollis)
Corb marí gros (Phalacrocorax carbo) 130
Pelicà vulgar (Pelecanus onocrotalus)
Bitó comú (Botaurus stellaris) 1
Martinet menut (Ixobrychus minutus)
Martinet de nit (Nycticorax nycticorax) 1
Martinet ros (Ardeola ralloides)
Esplugabous (Bubulcus ibis) 2
Martinet blanc (Egretta garzetta) 1
Egretta garcetta X Egretta gularis
Agró blanc (Egretta alba) 5
Bernat pescaire (Ardea cinerea) 8
Agró roig (Ardea purpurea)
Cigonya negra (Ciconia nigra)
Cigonya blanca (Ciconia ciconia) 75
Capó reial (Plegadis falcinellus)
Ibis sagrat (Threskiornis aethiopicus)
Becplaner (Platalea leucorodia)
Flamenc (Phoenicopterus ruber)
Arpella vulgar (Circus aeruginosus) 20
Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
Rascló (Rallus aquaticus) 6
Polla pintada (Porzana porzana)
Rascletó (Porzana parva)
Rasclet (Porzana pusilla)
Polla d'aigua (Gallinula chloropus) 12
Polla blava (Porphyrio porphyrio) 7
Fotja vulgar (Fulica atra) 20
Fotja banyuda (Fulica cristata)
Grua (Grus grus) 1
Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
Cames llargues (Himantopus himantopus)
Bec d'alena (Recurvirostra avosetta)
Perdiu de mar (Glareola pratincola)
Corriol petit (Charadrius dubius) 1
Corriol gros (Charadrius hiaticula)
Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
Corriol pit-roig (Charadrius morinellus)
Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
Pigre gris (Pluvialis squatarola)
Fredeluga (Vanellus vanellus) 500
Fredeluga gregària (Vanellus gregaria)
Territ gros (Calidris canutus)
Territ tresdits (Calidris alba)
Territ menut (Calidris minuta)
Territ de Temminck (Calidris temminckii)
Territ becllarg (Calidris ferruginea)
Territ variant (Calidris alpina)
Territ pectoral (Calidris melanotos)
Batallaire (Philomachus pugnax)
Becadell sord (Lymnocriptes minimus) 7
Becadell comú (Gallinago gallinago) 15
Becadell gros (Gallinago media)
Becada (Scolopax rusticola)
Tetolet becllarg (Limnodromus scolopaceus)
Tètol cuanegre (Limosa limosa)
Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
Becut (Numenius arquata)
Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
Siseta (Tringa stagnatilis)
Gamba verda (Tringa nebularia)
Xivita (Tringa ochropus) 3
Valona (Tringa glareola)
Xivitona vulgar (Actitis hypoleucos)
Remena-rocs (Arenaria interpres)
Escuraflascons bec-fi (Phalaropus lobatus)
Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
Gavina menuda (Hydrocoloeus minutus) 1
Gavina vulgar (Chroicocephalus ridibundus) 3850
Gavina corsa (Larus audouinii)
Gavina cendrosa (Larus canus) 2
Gavià fosc (Larus fuscus) 15
Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
Gavià argentat (Larus michahellis) 1000
Gavineta de tres-dits (Rissa tridactyla)
Curroc (Gelochelidon nilotica)
Xatrac gros (Sterna caspia)
Xatrac bec-llarg (Sterna sandvicensis)
Xatrac bengalí (Sterna bengalensis)
Xatrac comú (Sterna hirundo)
Xatrac menut (Sterna albifrons)
Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
Fumarell negre (Chlidonias niger)
Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
Blauet (Alcedo atthis) 1
Mallerenga de bigotis (Panurus biarmicus)Entre les espècies estrictament estivals a l'estany hi trobem el corriol petit, del que s'ha vist el primer exemplar a finals de febrer. 26/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Tot i ser presents en petit nombre a l'hivern, el cabussó emplomallat es una espècie bàsicament estival a l'estany que comença a arribar a finals d'aquest mes. 26/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

El febrer és un bon mes per detectar el pas de grues per la plana de Lleida, algunes de les quals es poden ajocar a l'estany. Aquest febrer ha estat però una espècie rara amb una única observarció. 26/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

La gavina menuda (a la foto un adult) és una espècie rara a Catalunya que es deixa veure regularment en pas a l'estany i més rarament a l'hivern. 26/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Al febrer encara s'ha mantingut el grupet de morells de cap roig i morells de plomall que han passat tot l'hivern a l'estany. 26/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

La proximitat de l'època de cria s'evidencia en els bernats pescaires a través de les persecucions dels adults. 26/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Al febrer l'arpella ja ha comença a reduir els seus importants efectius hivernals però encara mantenia algunes desenes d'ocells a la joca. 26/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Entre els ocells no aquàtics esmentar la joca de gralla que molts dies es forma en diferents punts de l'estany, tan en arbres com al canyissar i que alguns dies supera el miler d'ocells.  26/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

El cullerot ha reduit a la meitat els seus efectius del mes de gener però encara manté dos centenars llargs d'ocells. A la foto una femella amb el seu distintiu bec. 26/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Entre els anàtides esmentar que en tot l'hivern no s'ha detectat més que una oca aparentment local, a diferència del que passava els primers anys en que hi havia una petita entrada d'ocells extrapirinencs. 26/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário

Els baixos nivells d'aigua del febrer afavoreixen l'observació dels ocells que peonen pel terra en llocs lliures de vegetació, com és el cas d'aquest parell de rasclons. 26/02/2016. (c) Anna Varea Polo & Joan Rodríguez Rosário